Międzynarodowy układ jednostek miar SI

Układ SI (franc. Système International d'Unités) — Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966.

Podstawowe jednostki miar
metr — m - podstawowa jednostka długości
Wzorzec metra z lat 1889–1960. Wzorzec znajduje się w Sèvres koło Paryża, stanowiącym siedzibę Międzynarodowego Biura Miar i Wag. 
Znajdują się tam także wzorce kilograma i innych jednostek miar i wag

kilogram — kg (oryginalnie graw - G) - podstawowa jednostka masy
sekunda — s — podstawowa jednostka czasu. Termin sekunda pochodzi od łacińskiego wyrażenia pars minuta secunda (druga mała część). Jest to czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego 2S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku, w temperaturze 0K). Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została ustalona przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar. Poprzednio sekundę definiowano jako  1/31 556 925,9747 część roku zwrotnikowego 1900 lub 1/86400 część doby.

amper — A — podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego,  prąd o natężeniu 1 A jest to stały prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2∙10^-7 N na każdy metr długości przewodu.
Nazwa amper pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka André Marie Ampère'a.

kelwin — K podstawowa jednostka temperatury,

mol — podstawowa jednostka liczności materii, jeden mol jest to liczność materii układu zawierającego liczbę cząstek (np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów itp.) równą ok. 6,0221415(10)·10^23 cząstek (wg CODATA, 2002). Liczba ta jest nazywana stałą Avogadra (liczbą Avogadra)

kandela — cd podstawowa jednostka światłości, natężenia światła, jest to światłość, z jaką świeci w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 540·10^12 Hz, i którego natężenie w tym kierunku jest równe (1/683) W/sr.

radian - rad - jednostka miary kąta płaskiego, jest to kąt płaski równy kątowi między dwoma promieniami koła, wycinającymi z okręgu tego koła łuk o długości równej promieniowi.
1 rad = 200g/π = ok. 63,66197724g
1 rad = 180°/π = ok. 57,29577951°
steradian - sr - jednostka miary kąta bryłowego, jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia
Kreator www - przetestuj za darmo