Dokumenty

Sprawdziany i kartkówki

  • Po każdym dziale, a jest ich 11 jest powtórzenie, a po nim sprawdzian, czyli sprawdzianów jest 11. 
  • Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia z napisania sprawdzianu, sprawdzian należy napisać na najbliższej lekcji lub po uzgodnieniu ze mną na kolejnej.
  • W dniu w którym jest powtórzenie piszecie kartkówkę lub krótki test.
  • Kartkówki są po 3-4 lekcjach zapowiedziane, jeśli kogoś nie ma, kartkówkę pisze na najbliższej lekcji na której się pojawi.
System oceniania
celujący — ponad 100%
bardzo dobry — 91 – 100%
dobry — 76 – 90%
dostateczny — 51 – 75%
dopuszczający — 31 – 50%
niedostateczny — 0 – 30%

Rozkład zajęć przedstawia się następująco:

klasa VII - 2 godziny tygodniowo
klasa VIII - 2 godziny tygodniowo

Realizacja podstawy programowej wg programu „Chemia Nowej Ery”

Klasa VII (2 godziny):

Substancje i ich przemiany.
Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.
Atomy i cząsteczki.
Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.
Woda i roztwory wodne.
Tlenki i wodorotlenki.

Klasa VIII (2 godziny):
Kwasy.
Sole.
Związki węgla z wodorem.
Pochodne węglowodorów.
Substancje o znaczeniu biologicznym.

Kreator www - przetestuj za darmo